19. dhjetor. 2019. | 11:47 | Reports


Barazia gjinore në pozita udhëheqëse në nivelQëllimi kryesor i këtij hulumtimi është hartimi dhe përcaktimi i alokimit të pozitave vendimmarrëse bazuar në parimin e barazisë gjinore dhe kornizës ligjore të vendosur (tëbrendshme dhe ndërkombëtare) në nivel lokal në Kosovë, me fokus tëveçantë në institucionet lokale në tetë komuna me shumicë serbe. Përveç qëllimit kryesor, qëllimi specifik i hulumtimit është të ofroj rekomandime për institucione përgjegjëse bazuar në faktet e përcaktuara, d.m.th. shpërndarjen e pozitave menaxheriale në nivel lokal dhe ndriçimin e perceptimit të barazisë gjinore brenda institucioneve nga gratë (nëpozitatvendimmarrëse), me dhënien e rekomandimeve përgjegjëse me qëllim të respektimit të parimit të barazisë gjinore.  

Barazia gjinore në pozita udhëheqëse në nivel