29. korrik. 2021. | 1:13 | Reports


Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë nga komuniteti sërbKy hulumtim është kryer në gjashtë (6) komuna me shumicë serbe në Kosovë (Mitrovicë të Veriut, Zubin Potok, Leposaviq, Zveçan, Graçanicë dhe Shtërpcë). Qëllimi i tij ishte të hulumtohen qëndrimet e qytetarëve në lidhje me korrupsionin dhe ndikimin e tij në komunitetet e tyre dhe punën e strukturave të qeverisjes lokale në komunat e mbuluara nga ky hulumtim.

Ky punim u botua në kuadër të projektit të implementuar nga OJQ Aktiv me mbështetjen financiare të Buraeu of International Narcotics and Law Enforcement Affairs - INL.) Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësia e vetme e OJQ-ve Aktiv dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e INL.

Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë nga komuniteti sërb