24. shkurt. 2020. | 8:28 | Reports


Vlerësimi i të drejtave dhe lirisë së komunitetit serb në KosovësPërkundër fuqisë së legjislacionit ekzistues dhe në të vërtetë ekzistencës së përkohshme të mekanizmave të institucionalizuar që e mbrojnë atë, Kosova përballet me një numër të madh të sfidave kur bëhet fjalë për sigurimin e respektimit të kornizave të të drejtave të jo-shumicës në praktikë. Në përditshmëri, si dhe në jetën politike të Kosovës, anëtarët e grupeve minoritare shpesh e shohin veten në disavantazh për sa i përket përmbushjes së të drejtave të tyre ligjore, kushtetuese dhe sociale.  Kjo mund të përfshijë shkeljet më skandaloze siç është dhuna fizike dhe diskriminimi i plotë e deri te (me sa duket) shqetësime të lehta siç është pamundësia për t'u qasur formularëve në gjuhën amtare. Edhe pse kjo nuk do të përbëjë domosdoshmërish një hulumtim akademik të shkaqeve të tyre thelbësore, ky punim do të përpiqet të japë një përmbledhje të disa çështjeve dhe problemeve më urgjente me të cilat përballet komuniteti serb i Kosovës për vëmendjen e akterëve politikë lokalë në Kosovë, si dhe anëtarëve të bashkësisë ndërkombëtare.

Së fundmi, punimi do të tentojë të japë një sërë rekomandimesh praktikisht të orientuara për politikëbërësit me qëllim të zgjidhjes së problemeve në fjalë dhe hapjen e rrugës për dialog më të madh dhe diskutim publik për problemet e importit për komunitetin serb në Kosovë.

Vlerësimi i të drejtave dhe lirisë së komunitetit serb në Kosovës