28. nëntor. 2016. | 01:34 | NGO Aktiv


VIZITA E STUDENTËVE TË UNIVERIZITETIT YORK ORGANIZATËS JOQEVERITARE AKTIV



Gjashtëmbëdhjetë studentë të studimeve master nga sfera e rimëkëmbjes pas lufte, në Universitetin në Njujork, së bashku me profesorët të tyre, kanë vizituar organizatën joqeveritare Aktiv për herë të dytë gjatë udhëtimit studimor vjetor në Kosovë. Qëllimi i vizitës është t’ju mundësohet studentëve të kuptojnë dimensionet të ndryshme të zhvillimit të Kosovës pas lufte nga perspektiva e Serbëve nga Kosova. Studentët kanë qenë të ndarë në grupe në raport me tema post-konflikte specifike dhe atë: pajtim, zhvendosja dhe ri-integrimi, gjinia dhe roli të shoqërisë civile.

  1. e Aktiv-it si dhe shpjegimin e kontekstit shoqërorë dhe politik në Kosovë, kanë prezantuar anëtarët të personelit: Milica Andrić, drejtoresha e programit, Marija Stanković, sektor për çështjet e të drejtave të njeriut dhe praktikanti Alberto Sartori.

/

14. mars. 2017. | 11:37

*

16. korrik. 2015. | 4:41

*

21. korrik. 2015. | 12:08