6. dhjetor. 2019. | 09:25


THIRRJE PËR PRPOZIME PËR KONTRIBUTE NË RAPORTIN E BE-SË PËR KOSOVËN 2020OJQ AKTIV është duke lansuar thirrjen për propozime për projekte të  vogla të përqendruara në kontributet me shkrim në prodhimin e Raportit  të BE-së për Kosovën 2020. Thirrja është e hapur për Organizatat e  Shoqërisë Civile që veprojnë në komunitete jo-shumicë në Kosovë me  qëllim të lehtësimit të pjesëmarrjes së strukturuar të anëtarëve të  komuniteteve jo-shumicë në procesin e konsultimit për kontributet në  Raportin e Progresit të BE-së.

Udhëzimet dhe forma e aplikimit mund të gjenden këtu
Udhëzime për aplikantët dhe Formularin e aplikimit 
Afati: 12 
dhjetor 2019, ora 16:00.

Të gjitha aplikimet së bashku me dokumentet e kërkuara duhet të  dorëzohen në një kuti të shtypur (të shtypur) dhe një kopje të butë  (CD ose USB) në ambientet e OJQ-së AKTIV, Kralja Petra I, 183a, në  Mitrovicën e Veriut, ose Zyra e Ndërlidhjes Civile, Rr. Bedri Pejani  33, Kati i 1, Prishtinë, në një zarf të shënuar "CFP - Kontributi në  Raportin e BE-së për Kosovën 2020". Të gjitha aplikimet duhet të  përgatiten dhe dorëzohen në gjuhën angleze.