22. korrik. 2020. | 11:04


Podcast EP 01: Grup qytetarësh për përgjigje të shpejtë (VIDEO)Me shpërthimin e pandemisë së koronavirusit dhe marrjes së masave mbrojtëse në Kosovë, OJQ “Aktiv”, duke iu përshtatur situatës, përveç aktiviteteve të rregullta, i kushtoi vëmendje të veçantë pozitës së komuniteteve pakicë dhe grupeve të cenueshme në të gjithë Kosovën.

Me çfarë problemesh u ballafaquan komunitetet jo shumicë në Kosovë? Pse komunitetet jo shumicë ishin drejtpërdrejt të rrezikuara? A paraqet zbatimi i Ligjit për përdorimin e gjuhëve një nga sfidat më të mëdha apo edhe një standard pothuajse të paarritshëm në punën e institucioneve qendrore? Në çfarë mase shoqëria civile ka arritur t'i përgjigjet sfidave të tanishme shoqërore gjatë pandemisë?

Për këto dhe çështje tjera, për podcast-in tonë të parë, flasin koordinatorët e Grupit punues për reagim të shpejtë.

Do të dëgjoni më shumë rreth asaj se çfarë është ALVED, si dhe për përpjekjet e tij për të inkurajuar aktivizmin qytetar që synon mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve lokale.

Podcast EP 01