13. prill. 2018. | 03:17


Bashkëpunimi në mes Mediave dhe Shoqërisë Civile në Adresim të KorrupsionitKa përfunduar trajnimi për organizatat e shoqërisë civile me temën “Bashkëpunimi në mes Mediave dhe Shoqërisë Civile në Adresim të Korrupsionit” ne qytetin e Mitrovicës së Veriut, trajnimi është organizuar nga Aktiv, CiviKos në kuadër të projektit të USAID Komuna Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse TEAM. Ky trajnim ofron mundësi për vazhdimin e përfitimit të njohurive rreth prokurimit publik me fokus në adresimin e korrupsionit. Me këtë rast janë ndarë edhe çertifikatat për të gjithë pjesëmarrësit.