14. nëntor. 2019. | 09:27


THIRRJE PËR PJESMARRJE: KONFERENCA E PARË RAJONALE “BUJQSIA E QËNDRUESHME PËR BALLKANIN E QËNDRUESHËM”ORCA dhe partnerët e konsorciumit "Bujqësi e Qëndrueshme për Ballkanin e Qëndrueshëm" ju ftojnë përzemërsisht në Konferencën e Parë Rajonale për ruajtjen e biodiversitetit dhe mirëqenien e kafshëve në peizazhet bujqësore "Bujqësi e Qëndrueshme për Ballkanin e Qëndrueshëm" e cila është e organizuar në 6 dhe 7 Dhjetor 2019 në qytetin e Zrenjanin në Serbi.

Temat e ditës së parë (06.12.2019) të konferencës:

Studime të mira praktike dhe ndikimet e fushatave të suksesshme për ruajtjen e natyrës dhe praktikat e qëndrueshme bujqësore në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Aspektet teorike dhe praktike të ruajtjes së specieve të egra dhe habitateve në peizazhet bujqësore.

Temat e ditës së dytë (07.12.2019) të konferencës:

Analizë krahasuese e shtetit dhe perspektivave për zhvillimin e tokës bujqësore me vlera të larta natyrore, ruajtjen e specieve dhe habitateve në Ballkanin Perëndimor dhe Bashkimin Evropian - prezantimi i rezultateve të hulumtimit.

Aspektet teorike dhe praktike të menaxhimit të qëndrueshëm të kullotave dhe ndikimi i tyre në ruajtjen e natyrës dhe zhvillimin rural.

Konferenca do të mbledhë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, institucioneve publike, komunitetit akademik dhe mediave dhe do të inicojë dialogun për temën e ruajtjes së specieve dhe habitateve dhe mirëqenien e kafshëve në peizazhet bujqësore të Serbisë dhe Kosovës *, Mali i Zi, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut.

NJOFTIM: Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Organizuesi mbulon shpenzimet e drekës dhe pijeve freskuese gjatë konferencës. Kostot e udhëtimit dhe akomodimi mbulohen nga pjesëmarrësit, përveç studentëve të studimeve bachelor, master dhe doktoratë, të cilëve mund t'u rimbursohen biletat e autobusit të kthimit. Gjuha punës gjatë konferencës është anglishtja.

Nëse dëshironi të merrni pjesë në konferencë, ju lutemi plotësoni formularin e aplikimit këtu deri më 29.11.2019.

Konferenca e parë rajonale për ruajtjen e natyrës dhe mirëqenien e kafshëve në peizazhet bujqësore "Bujqësia e qëndrueshme për Ballkanin e Qëndrueshëm" është organizuar si pjesë e projektit "Bujqësia e Qëndrueshme për Ballkanin e Qëndrueshëm: forcimi i kapaciteteve të avokimit të OShC-ve dhe zhvillimi i politikave në Ballkanin Perëndimor" i cili mbështetet nga Bashkimi Evropian. Projekti zhvillohet nga konsorciumi i organizatave partnere të udhëhequra nga Organizata për respektimin dhe kujdesin e kafshëve - ORCA nga Serbia, dhe është bërë nga Qendra për mbrojtje dhe hulumtim të shpendëve - CZIP (Mali i Zi), Instituti për Mbrojtjen e Mjedisit (Shqipëri), Florozon (Maqedonia e Veriut) dhe Aktiv (Kosova *). Më shumë informacion mbi projektin mund të gjeni në: www.sasb-eu.org.