Nataša Aleksić - Head of Finance and Administration OfficeNATASA ALEKSIC punon në AKTIV që nga viti 2014, dhe aktualisht mban funksionin e udhëheqëses së zyrës për financa dhe administratë. Ajo kryesisht merret me:

• Zbatimin e procedurave financiare dhe blerëse, si dhe rregullave të procedurës;

• Menaxhimin e buxhetit të organizatës;

• Kontrollin dhe planifikimin e shpenzimeve;

• Vendosjen dhe kontrollin e rrjedhës së parave të gatshme;

• Llogaritjet mujore dhe pagesën e pagave, taksave dhe detyrimeve;

• Përgatitjen dhe dorëzimin e raporteve periodike financiare;

• Përgatitjen dhe dorëzimin e raporteve financiare vjetore në Administratën Tatimore të Kosovës;

• Menaxhimin e administratës (hartimin e të gjitha llojeve të kontratave, evidencën e ditëve të pushimit të punonjësve);

• Hartimin e buxhetit gjatë aplikimit për donacione/fonde të reja;

• Kontrollin e raporteve financiare të organizatave që kanë marrë nën-grante nga AKTIV për të zbatuar projekte të njësive më të vogla dhe mentorim për aktivitetet raportuese.

E-mail: natasa.aleksic@ngoaktiv.org

E-mail: natasa.aleksic90@hotmail.com

Skype: natasa.aleksic7