Miodrag Milićević - Executive DirectorMIODRAG MILICEVIC punon në AKTIV që nga prilli i vitit 2015, dhe mban funksionin e drejtorit ekzekutiv. Në radhë të parë, përgjegjësitë e tij përfshijnë hartimin dhe menaxhimin e planeve strategjike të organizatës. Ai gjithashtu përkujdeset që planet strategjike të zbatohen brenda afateve të përcaktuara dhe me mjetet e planifikuara buxhetore.

E-mail: miodrag.milicevic@ngoaktiv.org 

mmilicev@gmail.com